Návštěvní řád

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD
státní zámek Jaroměřice nad Rokytnou (dále jen „objekt“)

Článek 1 – PŘÍSTUPNOST OBJEKTU
1. Objekt se podle přístupnosti dělí na tři části:
a) Části objektu veřejnosti nepřístupné (označeny vnitřním informačním systémem)
b) Části objektu volně přístupné veřejnosti (park, nádvoří atp.)
od 1. dubna do 31. října příslušného roku denně od 7:00 do 20:00 hodin
od 1. listopadu do 31. března příslušného roku denně od 7:00 do 17:00 hodin
c) Části objektu přístupné pouze po zaplacení vstupného tzv. „Návštěvní okruhy“, které se dělí na Návštěvní okruhy přístupné bez průvodce a Návštěvní okruhy přístupné pouze s průvodcem.
d) Návštěvní okruhy objektu jsou veřejnosti přístupny takto:

Základní návštěvní okruh „Hraběcí apartmán“ duben a říjen 9:00 – 16:00
květen a září 9:00 – 16:00
červen až srpen 9:00 – 17:00
Délka prohlídky: cca 45 minut. Maximální počet osob v prohlídce 40 Návštěvní okruh „Hostinské pokoje a kuchyně“ říjen 9:00 – 16:00
květen a září 9:00 – 16:00
červen až srpen 9:00 – 17:00
Délka prohlídky: cca 25 minut Maximální počet osob v prohlídce 25

Článek 2 - ORGANIZACE NÁVŠTĚVNÍHO PROVOZU
1. Pokladna objektu je v návštěvní dny otevřena od 9:00.
2. Čas první prohlídky a intervaly mezi jednotlivými prohlídkami návštěvnických okruhů přístupných pouze s průvodcem určuje správa památkového objektu. Návštěvnická kapacita návštěvnických okruhů i objektu samotného je limitována provozními podmínkami objektu a bezpečností návštěvníků.
3. Prohlídky s průvodcem se konají ve skupinách o minimálním počtu 5 osob pro základní návštěvní okruh, 5 osob pro návštěvní okruh Hostinské pokoje a kuchyně, a to včetně osob neplatících (návštěvníci s právem bezplatného vstupu, zaměstnanci NPÚ, děti do 6 let věku apod.). Skupina méně než 5 návštěvníků vyčká zahájení následující prohlídky, která se pak uskuteční bez ohledu na počet zájemců. Pokud zájemci o prohlídku nechtějí vyčkat dalšího termínu prohlídky, nebo pokud vyžadují samostatnou prohlídku pouze pro svou skupinu, která je menší, než je maximální možný počet osob ve skupině uvedený v přehledu návštěvních okruhů v bodě 1), zaplatí vstupné jako při plně obsazené skupině. Výjimky povoluje vedoucí správy památkového objektu.
4. Hromadným výpravám i skupinám nad 8 osob lze zajistit rezervaci prohlídky. Podmínkou je předem dohodnout písemně, telefonicky, e-mailem nebo pomocí elektronického rezervačního systému se správou památkového objektu přesný den a čas zahájení prohlídky. Neohlásí-li se objednaná výprava alespoň 15 minut před sjednanou dobou prohlídky u pokladny objektu, sjednaná rezervace prohlídky se ruší.
Článek 3 - VSTUPNÉ
1. Za prohlídku návštěvnických okruhů se platí vstupné předem. Vstupné je stanoveno cenovým výměrem platným pro příslušný rok a vydaným Národním památkovým ústavem, územní památkovou správou v Českých Budějovicích. Cenový výměr je k nahlédnutí v pokladně a v kanceláři správy památkového objektu.
2. Po zaplacení vstupného obdrží návštěvník vstupenku (vedoucí skupiny hromadnou vstupenku). U návštěvnických okruhů přístupných pouze s průvodcem je na vstupence zřetelně vyznačen čas prohlídky, pro který je prohlídka platná.
3. Nedostaví-li se návštěvník k zahájení prohlídky v čase vyznačeném na vstupence, platnost vstupenky propadá.
4. Zakoupené vstupenky nelze vrátit.
5. Návštěvníci jsou povinni prokázat se vstupenkou při vstupu na prohlídkový okruh, uschovat ji po celou dobu prohlídky a na požádání ji znovu předložit.
6. Výše vstupného a slevy, které jsou z něj poskytovány, stanovuje platný Cenový výměr.
Článek 4 - PROHLÍDKA PAMÁTKOVÉHO OBJEKTU
1. Kdokoli, mimo zaměstnanců objektu v pracovní době, kdo se v návštěvní době nachází v objektu, je z hlediska tohoto Návštěvního řádu považován za Návštěvníka a je povinen se řídit tímto Návštěvním řádem.
2. Z důvodu nepříznivého počasí nebo kritických technických problémů, může správa památkového objektu část objektu uzavřít.
3. Děti ve věku do 15 let mají do objektu povolen vstup pouze v doprovodu dospělých, kteří jsou za chování dětí zodpovědní. Odpovědnost správy památkového objektu za případné škody vzniklé návštěvníkům během pobytu v areálu objektu se řídí obecně závaznými předpisy.
4. V objektu je dovoleno pohybovat se pouze po vymezených a vyznačených trasách.
5. V areálu je zakázáno odkládat a nechávat bez dozoru jakákoli zavazadla a jiné předměty mimo k tomu vyhrazené prostory.
6. Při jakémkoli úrazu se může návštěvník obrátit o pomoc na zaměstnance objektu.
Článek 5 - OCHRANA KULTURNÍCH PAMÁTEK A BEZPEČNOST SBÍREK
1. Návštěvníci jsou v objektu povinni řídit se pokyny zaměstnanců správy památkového objektu. Při neuposlechnutí pokynu nebo příkazu vydaného v zájmu bezpečnosti návštěvníků, ochrany objektu a sbírek bude návštěvník z objektu vykázán bez náhrady vstupného a jeho povinností je objekt neprodleně opustit. Kromě toho se návštěvník vystavuje nebezpečí postihu podle obecně závazných předpisů.
2. Pro ochranu objektu, návštěvníků a sbírek jsou vybrané venkovní a vnitřní prostory areálu monitorovány kamerovým systémem.
3. Osobám důvodně podezřelým z opilosti, či požití omamných látek je přístup do areálu památkového objektu zakázán.
4. V celém objektu je mimo vyhrazené prostory zakázáno kouření a zakázána jakákoli manipulace s otevřeným ohněm. Případná místa pro kouření jsou vyhrazená instalací popelníků. V případě požáru jsou návštěvníci povinni řídit se pokyny zaměstnanců památkového objektu.
5. Z důvodu bezpečnosti je zakázáno do objektu vnášet jakékoli chladné, střelné, či palné zbraně včetně jakýchkoli jejich replik.
6. Do instalovaných interiérů objektů je zakázán přístup s objemnými zavazadly, taškami, deštníky a zvířaty.
7. Vstup do objektu není povolen návštěvníkům v silně znečištěném, nedostatečném nebo jinak nevhodném oděvu.
8. V okamžiku zjištění ztráty, či poškození vystaveného mobiliáře během prohlídky jsou všichni návštěvníci, kteří se v tu dobu nacházejí v prostorách památkového objektu, povinni podrobit se veškerým bezpečnostním opatřením (případně i osobní prohlídce provedené příslušníky Policie ČR).
9. Je zakázáno jakkoli poškozovat a ohrožovat objekt, jeho sbírky, park i jiný majetek v areálu objektu. Zejména je zakázáno:
a) dotýkat se stěn, zdí a vystavených předmětů, psát nebo malovat po zdech a stěnách, rýt do nich, nebo je jakkoli poškozovat;
b) během prohlídky s průvodcem opouštět vymezené trasy a komunikace, vzdalovat se při výkladu od průvodce a prováděné skupiny;
c) rušit hlukem (hovorem, hudbou, zpěvem, používáním mobilních telefonů a mobilních přehrávacích zařízení, hlasitými projevy a jinou podobnou činností) ostatní návštěvníky či výklad průvodce, nebo jakkoli znepříjemňovat ostatním návštěvníkům návštěvu objektu. Nedodržení této podmínky může být důvodem k vykázání z prohlídky bez náhrady vstupného;
d) jíst, pít a žvýkat žvýkačky v interiérech objektu, vstupovat do nich se zmrzlinou, nápoji, jídlem atd.;
e) vhazovat cokoli do kašen, studní a fontán, trhat květiny, sbírat plody, lámat větve stromů a keřů, chodit po trávnících a mimo vyznačené cesty, plašit zvěř a ptactvo, tábořit v areálu objektu, vylepovat zde plakáty, propagovat zde jakékoli zboží, služby, čí aktivity a jinak narušovat klid a pořádek;
f) jezdit v areálu objektu jakýmikoli vozidly včetně jízdních kol (výjimku tvoří pouze vozíky pro tělesně postižné a dětské kočárky). Jízdní kola lze v objektu odkládat pouze na vyhrazených místech. Pohyb na dětských odrážedlech a koloběžkách je v objektu povolen pouze po komunikacích ve volně přístupných částech areálu, a to pouze dětem do 5 let věku a v doprovodu dospělé osoby, která odpovídá za bezpečnost dítěte a za to, že nebude svou jízdou ohrožovat jiné návštěvníky;
g) parkovat motorovými vozidly mimo vyhrazené prostory veřejných parkovišť,
h) krmit nebo jakkoliv rušit, či obtěžovat zvířata chovaná v areálu objektu
i) umožnit v areálu volný pohyb psů a jiných zvířat. Do volně přístupných částí památkového objektu mohou psi a jiná zvířata pouze na vodítku, do interiérů a na návštěvnické okruhy je vstup se psy a jinými zvířaty zcela zakázán.
10. V objektu je zakázáno dotýkat se skříněk s elektrickými rozvody, signalizačního zařízení, hasicích přístrojů a jakýchkoli dalších technických zařízení.
11. V interiérech objektu, či v dalších vyznačených prostorách je zakázáno fotografování, filmování a pořizování jiné dokumentace za užití blesku, stativu, selfie tyčí, nebo jakékoli další osvětlovací a pomocné techniky.
Na prohlídkových trasách, během prohlídky, je filmování zcela zakázáno.
12. V celém areálu památkového objektu je zakázáno létání bezpilotních letadel (dronů, multikoptér aj.) a leteckých modelů bez předchozího písemného souhlasu vedoucího správy památkového objektu.
13. Jakékoli fotografie, video či jinou dokumentaci pořízené v areálu památkového objektu je zakázáno používat ke komerčním účelům bez výslovného písemného povolení Národního památkového ústavu, územní památkové správy v Českých Budějovicích.
Pro vědecké, dokumentační, propagační a jiné účely povoluje výjimku na základě písemné žádosti Národní památkový ústav, územní památková správa
v Českých Budějovicích.
14. Za porušení návštěvního řádu a za způsobené škody odpovídá návštěvník správě památkového objektu. Správa památkového objektu neodpovídá za úrazy a škody, které vznikly v důsledku nedodržování, či porušení návštěvního řádu. Odpovědnost správy památkového objektu za případné škody vzniklé návštěvníkům se řídí obecně platnými předpisy.
15. Výjimku z návštěvního řádu může v odůvodněných případech povolit vedoucí správy památkového objektu, do jehož kompetence spadá také řešení případných sporných záležitostí.
Článek 6 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Přání, pochvaly, stížnosti, či připomínky mohou návštěvníci uplatnit písemně na e-mail: jaromerice@npu.cz. Kromě toho má návštěvník možnost obrátit se ústně, písemně či telefonicky na Národní památkový ústav, územní památkovou správu v Českých Budějovicích, tel.: +420386356921, e-mail: ups.cb.kar@npu.cz
2. Tento návštěvní řád nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2023 a současně se ruší dosavadní řád.

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.